Apstiprināti 21.06.2018.ar Latvijas Republikas

Uzņēmumu reģistra lēmumu Nr. 6-24/83805/1

Biedrības „Baltijas HIV asociācija”

statūti

1. Biedrības nosaukums

    1. Biedrības nosaukums ir „Baltijas HIV asociācija” (turpmāk – Biedrība).

    2. Biedrības nosaukuma saīsinājums ir BaltHIV.

2. Biedrības mērķi un apakšmērķi

2.1. Biedrības mērķis ir HIV un ar to saistīto infekciju izplatības ierobežošana, īstenojot veselības veicināšanas un profilakses aktivitātes un līdzdalību šīs jomas integrēšanā valsts un pašvaldību politikas plānošanas dokumentos (normatīvajos aktos, pamatnostādnēs, rīcības plānos u.c.), kā arī HIV infekcijas diagnostikas un ārstēšanas pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Baltijas valstīs.

2.2. Biedrības apakšmērķi:

2.2.1. veidot Latvijas un Baltijas valstu HIV profilakses un kaitējuma mazināšanas pakalpojumu sniedzēju sadarbības tīklu, lai stiprinātu nevalstisko organizāciju un jomas profesionāļu kapacitāti, veicot apmācības, organizējot seminārus un izglītojoši informatīvas kampaņas, kā arī apkopojot un izplatot labās prakses pieredzi;

2.2.2. veicināt HIV u.c. saistīto infekciju atklāšanu, sniedzot informāciju un konsultācijas, veicot izmeklējumus riskam pakļautām iedzīvotāju grupām (Testpunktā, tīmekļa vietnēs, sociālajos tīklos u.c.);

2.2.3. apkopot un publicēt Baltijas valstu un Eiropas Savienības HIV infekcijas izplatības salīdzinošos statistikas datus, pievērst sabiedrības uzmanību pastāvošajiem riskiem;

2.2.4. veikt pētījumus un aptaujas HIV izplatības un pastāvošo uzvedības risku noskaidrošanai mērķtiecīgu profilakses pasākumu plānošanai;

2.2.5. piedalīties sabiedrības veselības un citu ar HIV profilakses jomu saistīto valsts un pašvaldību politikas plānošanas dokumentu, vadlīniju un rekomendāciju  sagatavošanā.

3. Biedrības darbības termiņš

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kas atbalsta Biedrības mērķus, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs vairāk kā 12 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;

4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5. Biedru tiesības un pienākumi

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

5.2.2. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;

5.2.3. ievērot konfidencialitāti, neizpaužot un neizmantojot savās vai citu personu interesēs informāciju, kas iegūta, pildot Biedra pienākumus;

5.2.4. regulāri maksāt biedra naudu.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6. Biedrības struktūrvienības

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

7. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri.

7.3. Biedrs ar rakstisku pilnvaru var pilnvarot citu Biedrības biedru balsot biedru sapulcē. Katram biedram, kas piedalās sapulcē, drīkst būt ne vairāk kā viena cita biedra pilnvara. Šajā pilnvarā biedram jānorāda, par kādiem jautājumiem uzticēts balsot. Biedrs var arī norādīt, ka pilnvaro balsot par visiem biedru sapulcē apspriežamajiem jautājumiem.

7.4. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31.martam. Sapulces var notikt arī biežāk pēc valdes ierosinājuma vai biedru iniciatīvas, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Biedru sapulces vietu, laiku, darba kārtību izziņo rakstiski, telefoniski vai kā citādi tā, lai biedri ziņu saņemtu ne vēlāk kā 14 dienas pirms biedru sapulces datuma.

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

7.9. Biedru sapulces ekskluzīvas tiesības:

7.9.1 apstiprināt Biedrības statūtus un grozījumus tajos;

7.9.2 ievēlēt valdi;

7.9.3 pieņemt lēmumu par Biedrības pašlikvidāciju, reorganizāciju un darbības turpināšanu.

8. Izpildinstitūcija

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trīs valdes locekļiem.

8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.

8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

8.4. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.

8.5. Valdes locekļa atlīdzības apmēru un izmaksas kārtību nosaka ar biedru sapulces lēmumu.

8.6. Valdes locekli var atsaukt, ja tam ir svarīgs iemesls. Par šādu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt biedrību, kaitējuma nodarīšana biedrības interesēm, kā arī uzticības zaudēšana.

9. Revidents

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

9.3. Revidents:

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

10. Biedra nauda

10.1. Biedrības biedri maksā biedra naudu EUR 15,00 (piecpadsmit eiro, 00 centi) gadā.

10.2. Par biedra sniegto ieguldījumu biedrības attīstībā valde ir tiesīga atbrīvot konkrēto biedru no tā gada biedra naudas samaksas, kurā ieguldījums sniegts.

Valdes locekļi:  Inga Upmace

Evija Dompalma-Linuža

Monta Baduna

Statūti apstiprināti biedru sapulcē Rīgā, 2018.gada 14.jūnijā