KAS MĒS ESAM?

Biedrības „Baltijas HIV asociācija” mērķis ir HIV profilakses aktivitāšu un kaitējuma mazināšanas programmu attīstīšana un līdzdalība šīs jomas integrēšanā valsts un pašvaldību politikas plānošanas dokumentos (pamatnostādnēs, programmās, rīcības plānos u.c.), kā arī HIV/AIDS ārstēšanas pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Baltijas valstīs.

Biedrība dibināta 2010.gadā un šobrīd apvieno dažādu jomu speciālistus: sabiedrības veselības speciālistus, ārstniecības personas, projektu vadītājus, sociālos darbiniekus, juristus u.c.

BIEDRĪBAS APAKŠMĒRĶI:

  • izveidot Baltijas valstu HIV profilakses un kaitējuma mazināšanas pakalpojumu sniedzēju sadarbības tīklu, lai stiprinātu tīklojuma personāla kapacitāti, veicot regulāras apmācības, sabiedrisko attiecību kampaņas, kā arī apkopojot un īstenojot labās prakses pieredzi;
  • piesaistīt finanšu resursus Baltijas valstu HIV profilakses aktivitāšu nodrošināšanai un kaitējuma mazināšanas pakalpojumu sniedzēju atbalstam un attīstības veicināšanai;
  • veikt pētījumus un aptaujas HIV profilakses un kaitējuma mazināšanas jomā;
  • piedalīties sabiedrības veselības un citu ar HIV profilakses jomu saistīto valsts un pašvaldību politikas plānošanas dokumentu, vadlīniju un rekomendāciju sagatavošanā.

Biedrība ir HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuālās transmisijas infekciju izplatības ierobežošanas koordinācijas komisijas (darbojas Veselības ministrijas pakļautībā) locekle un aktīvi piedalās tās darbā.

Biedrība parakstījusi Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandu un piedalās darbā tā ietvaros.

 

Par biedrību. Biedrība ,,Baltijas HIV asociācija” (turpmāk – Biedrība) dibināta 2010.gadā, darbības joma saskaņā ar Nace 2.redakciju – 94.99. Biedrībai 2014.gadā ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss trīs darbības jomās – veselības veicināšana, slimību profilakse un trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana. Biedrību vada valde 3 cilvēku sastāvā, 2020.gadā biedrībā ir 18 biedri, kuri lielākoties iesaistās biedrības darbā brīvprātīgi. Biedrībai ir 8 darbinieki, kas nodrošina Testpunkta darbu, administrē projektu ieviešanu un mājaslapu darbību, vada atbalsta grupu darbu, Biedrība par HIV un par citām infekcijas slimībām un to profilaksi izglīto sabiedrību un dažādu jomu speciālistus. Visi biedrības darbinieki Biedrībā strādā nepilnu darba slodzi.

AKTIVITĀTES

2014.gadā ar SIF projekta ietvaros darbu uzsācis un jau 7.gadu strādā Biedrības Testpunkts, sniedzot konsultācijas un veicot HIV, hepatītu B un C, kā arī sifilisa ekspresdiagnostiku ikvienam iedzīvotājam bez maksas. Šī ir viena no šobrīd galvenajām Biedrības aktivitātēm ar mērķi agrīni atklāt HIV un tās pavadošās infekcijas (60 % par HIV diagnozi Latvijā uzzina novēloti, kas ir viens no iemesliem tam, ka HIV izplatība Latvijā ir augstākā Eiropas Savienībā), sniegt ieteikumus ārstēšanai, paaugstināt katra sabiedrības locekļa atbildību HIV u.c. pavadošo infekciju mazināšanā un veicināt HIV infekcijas stigmatizācijas mazināšanu. Pēdējos gados Biedrības Testpunkts sniedzis savus pakalpojumus ap 1000 cilvēkiem gadā, Testpunkta darbiniekiem strādājot gan uz vietas 2 lokalizācijās Rīgā, gan izbraukumos Rīgā (piemēram, studentu kopmītnes, augstskolas, publiski pasākumi) un ārpus Rīgas (Vidzemē, Latgalē, Zemgalē, Kurzemē).

2020.gada oktobrī uzsākts jauns Testpunkta izbraukumu projekts sociālo aprūpes namu un patversmju iedzīvotāju izglītošanā un testēšanā.
Biedrība savā darbības laikā ir nodibinājusi kontakus ar savas jomas citām nevalstiskām organizācijām (NVO) Latvijā, ko projekta laikā vēlamies stiprināt savstarpējai pieredzes apmaiņai ar nolūku paaugstināt sadarbības organizāciju kapacitāti.
No 2019.gada Biedrība vada praktiskus seminārus gan profesionāļiem, kuri darbā bieži saskaras ar HIV inficētām personām, piem., sociālie darbinieki, probācijas un ieslodzījuma vietu darbinieki, gan pašiem ieslodzītajiem, tādējādi veicinot nestigmatizētas, atvērtas un zinošas sabiedrības veidošanos. Kopš Biedrības dibināšanas esam ar divu tīmekļa vietņu un sociālo tīklu palīdzību informējuši sabiedrību un atsevišķas mērķa grupas (homoseksuāli vīrieši, jaunieši) par HIV un tās pavadošo infekciju profilaksi, ārstēšanas iespējām, aicinot būt atbildīgiem par savu un partnera veselību un nenosodīt HIV inficētos.

No 2019.gada biedrība sniedz arī psiholoģisku atbalstu HIV inficētām sievietēm un ģimenēm, kuras skāris HIV, strādājot pēc ,,līdzīgs-līdzīgam” metodes.