Projekta noslēguma konferences rezolūcijas pieņemšana

2015.gada 25.maijā biedrība ,,Baltijas HIV asociācija” ir nosūtījusi projekta noslēguma konferences rezolūciju Saeimas priekšsēdētājai I.Mūrniecei, Ministru kabineta vadītājai, premjerministrei L.Straujumai, Finanšu ministram J.Reiram, Veselības ministram G.Belēvičam un HIV infekcijas, tuberkulozes un STI izplatības ierobežošanas komisijas vadītājai J.Feldmanei.

[toggle title_open=”Aizvērt” title_closed=”Lasīt vairāk” hide=”yes” border=”yes” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]

Rezolūcijā izteikts aicinājums pievērst vislielāko uzmanību HIV/AIDS izplatības mazināšanai, palielinot finansējumu profilaksei un ārstēšanai, normatīvo aktu bāzes nekavējošai sakārtošanai, ārstu prasmju, tolerances un zināšanu paaugstināšanai darbā ar sabiedrības stigmatizētām iedzīvotāju grupām un sabiedrisko organizāciju pilntiesīgai iesaistei profilakses darbā, deleģējot (tostarp finansiāli) atsevišķus valsts un pašvaldības uzdevumus sabiedriskajām organizācijām. Mūsu novēlējums – lai labās sabiedrisko organizāciju iniciatīvas nebeidzas līdz ar projektiem!
Rezolūciju parakstīja 39 konferences dalībnieki.

Rīgā, 2015.gada 22.maijā
Biedrības ,,Baltijas HIV asociācija’’ projekta noslēguma konferences REZOLŪCIJA

Projekta ,,Sociālās iekļaušanas veicināšana, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem” noslēguma konferencē 2015.gada 22.maijā piedalījās dalībnieki no Veselības ministrijas, Slimību profilakses un kontroles centra, Rīgas Stradiņa universitātes, Rīgas domes, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvji, vairāku HIV profilakses kabinetu darbinieki, projekta darbinieki un brīvprātīgie, dažādu specialitāšu ārsti – dermatovenerologi, hepatologi, infektologi, ģimenes ārsti, pieaicinātie vieslektori no PVO Eiropas reģionālā biroja, Roberta Koha institūta Vācijā un Norvēģijas Geju un lesbiešu veselības organizācijas, kopā 54 dalībnieki.

Konferences organizators un projekta ieviesējs – biedrība ,,Baltijas HIV asociācija”.
Ņemot vērā, ka:

 • Projekta ieviešanas laikā atkārtoti gūti pierādījumi, ka līdzās citām augsta HIV infekcijas izplatības riska grupām (injicējamo narkotiku lietotāji, prostitūcijā iesaistītas sievietes) iekļaujami arī vīrieši, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV), jo Testpunkta darbības 13 mēnešos, veicot HIV testus 188 vīriešiem (VDV), konstatēta HIV infekcijas izplatība, kas pārsniedz koncentrētas HIV epidēmijas slieksni (5,3 %);
 • Konstatēts, ka veselības aprūpes darbiniekiem trūkst prasmju un iemaņu strādāt ar homoseksuāliem un biseksuāliem vīriešiem, kas var radīt netolerantu attieksmi un tādējādi mazināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību iedzīvotāju grupai, kas pakļauta augstam inficēšanās riskam ar HIV un citām seksuāli transmisīvajām infekcijām;
 • Projekta ietvaros apmācīto veselības aprūpes speciālistu sniegtie pakalpojumi VDV vidū tiek vērtēti kā draudzīgi, nediskriminējoši, atbalstoši un profesionāli;
 • 44% no izmeklētajiem vīrieši nekad iepriekš savā dzīvē nebija veikuši HIV testu, kas nozīmē, ka vīrieši vai nu nav informēti par savas veselības apdraudējumiem vai arī nevēršas ārstniecības iestādēs pēc palīdzības, baidoties no stigmatizācijas un nosodījuma;
 • HIV infekcijas tālāku izplatības samazināšanos var panākt tikai ar kompleksu pieeju – veicot izglītojošu darbu, agrīni diagnosticējot, nodrošinot mērķa grupām draudzīgus, pietuvinātus profilakses pakalpojumus un ikvienam HIV inficētajiem nodrošinot kvalitatīvas ārstēšanas pieejamību atbilstoši Pasaules Veselības organizācijas (PVO) vadlīnijās noteiktajam – ārstēšanu pacientiem bez simptomiem uzsāk, ja CD4 (imunitātes) šūnu skaits kļūst mazāks par 350 šūnām/µl;
 • Atbilstoši esošām rekomendācijām visiem serodiskordantiem pāriem HIV pozitīvais partners ir jānodrošina ar antiretrovīrusu terapiju; individuālos gadījumos ir apsverama pirmsekspozīcijas (pirmkontakta) profilakses nepieciešamība;
 • Ir pierādīts, ka, ārstējot 100 pacientus atbilstoši PVO rekomendācijām, gada laikā var novērst 12 jaunus HIV inficēšanās gadījumus, bet 7,2 gadu laikā – no jaunas inficēšanās tiks pasargāti 100 cilvēki /Loutfy MR et al, PLOS ONE, 2013; Quinn TC et al, NEJM, 2000/, kas nozīmē, ka ārstēšana ir arī ļoti efektīva profilakse un ilgtermiņā mazinās veselības aprūpes izmaksas (mazāk jaunu HIV inficēšanās gadījumu, mazāk hospitalizāciju);
 • Lai gan ,,Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcijas izplatības ierobežošanas programmas 2009.–2013.gadam’’ darbība ir beigusies jau 2013.gadā, jauns šo jomu regulējošs dokuments joprojām nav pieņemts un ir iestrēdzis varas gaiteņos. Tādējādi, nav saprotams, kādas būs atbalstāmās aktivitātes, prioritārās mērķa grupas, finansējuma avoti un apjoms organizāciju, tostarp, nevalstisko, darbības nodrošināšanai,

aicinām Latvijas Republikas Saeimu, Ministru Kabinetu, Veselības ministriju un Finanšu ministriju:

 1. Nodrošināt iespēju un aicināt ārstniecības personas un sociālos darbiniekus pilnveidot prasmes, palielināt toleranci un papildināt zināšanas par darbu ar dažādām paaugstinātam HIV inficēšanās riskam pakļautām iedzīvotāju grupām, tostarp VDV!
 2. Pievērst vislielāko uzmanību HIV infekcijas un AIDS izplatības mazināšanai, nekavējoties sakārtojot ar jomu saistīto normatīvo aktu bāzi un apstiprinot politikas plānošanas dokumentu ,, HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības plānu 2015.–2017.gadam’’, kā arī nodrošinot ar HIV inficēto cilvēku ārstēšanu, atbilstošu PVO vadlīnijām!
 3. Nodrošināt profilaksei, HIV un seksuāli transmisīvo infekcijas slimību ārstniecībai finanšu līdzekļus gan no valsts budžeta, gan Eiropas fondu līdzekļiem!
 4. Tā kā HIV/AIDS jomā strādājošo sabiedrisko organizāciju zināšanas un profesionālisms ir sasniedzis pietiekami augstu līmeni, novērtēt to un izstrādāt skaidru atbalsta mehānismu, kā valsts un pašvaldība deleģē (tostarp finansiāli) kādu no tās uzdevumiem sabiedriskajām organizācijām, lai šī sadarbība nepaliek tikai deklaratīvā formā un labas iniciatīvas nebeidzas līdz ar projektiem!

Ar šo Rezolūciju 22.05.2015. iepazīstināti, Rezolūciju apsprieduši un to parakstījuši 39 Konferences dalībnieki, saraksts pievienots šīs Rezolūcijas pielikumā.

Ar patiesu cieņu,
Biedrības ,,Baltijas HIV asociācija” valdes priekšsēdētāja I.Upmace
logo
[/toggle]